poj 3349:Snowflake Snow Snowflakes(哈希查找,求和取余法+拉链法)

poj 3349:Snowflake Snow Snowflakes(哈希查找,求和取余法+拉链法)